Welkom bij V&V Huisartsen!

Apeldoornselaan 79, 2573 LD Den Haag, tel: 070-360 33 22 (bij spoed: optie 9), e-mail: info@venvhuisartsen.nl


Afspraken

Voor afspraken kunt u tussen 8:00 en 12:00 bellen met 070-360 3322 (bij spoed: optie 9)

Tussen 10:00 en 10:30 zijn we tijdelijk niet bereikbaar in verband met overleg tussen de huisartsen en assistentes.

Recepten en uitslagen

Voor recepten, uitslagen en overige vragen kunt u bellen tussen 13:00 en 15:00 met 070-360 3322.

Recepten kunt u ook altijd aanvragen via onze receptenlijn
tel: 070-360 3322 optie 2.

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen kunt u altijd ons spoednummer bellen:

070-360 33 22 menu-optie 9.

Voor levensbedreigende situaties belt u altijd 112.

Buiten kantooruren

Buiten kantooruren, avonden, weekend en feestdagen belt u voor zaken die niet kunnen wachten tot onze eerstvolgende werkdag met de SMASH tel: 070-346 9669

Praktijkinformatie

Onze praktijkinformatie vindt u via deze link praktijkinformatie.

U vindt hier informatie hoe wij werken.

Inschrijven nieuwe patiënten

Wilt u zich inschrijven bij ons als patiënt?

Klik dan hier voor meer informatie.

MijnGezondheid.net

Uw eigen gegevens inzien kan met MijnGezondheid.net

Meldt u aan bij de assistente en log in.

Electronisch Patiëntendossier

Het Electronisch Patiëntendossier geeft andere zorgverleners toegang tot uw gegevens in geval van nood. • Privacyreglement V&V Huisartsen

  Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk


  Algemeen

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.


  V&V Huisartsen

  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).


  De plichten van de huisartsenpraktijk

  V&V Huisartsen is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen V&V Huisartsen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.


  Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
   Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  V&V Huisartsen Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


  Toelichting op het aanvraagformulier

  U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.V&V Huisartsen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

  Gegevens patiënt

  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van V&V Huisartsen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

  Uitwisseling gegevens


  V&VHuisartsen wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via <het Landelijk Schakelpunt> relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.


  Overdracht van uw dossier

  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.


  Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Sinds januari 2015 zijn wij gestart met de zogenaamde praktijkaccreditatie. Dit een proces van certificering waarbij we naar de kwaliteit van de zorgverlening en de praktijkvoering kijken. Door middel van protocollen en werkafspraken kijekn we hoe het beter kan. Het gaat dan om onderwerpen zoals de bereikbaarheid, de privacy van gegevens en hygiene.

 

Hieronder vindt u het Privacyreglement van onze praktijk:

V&V Huisartsen

Protocol privacyreglement

  Protocolnummer: 5 Versie: 1
Auteur: HV Vaststellingsdatum: 30-04-2015
Beheerder (naam): Herzieningsdatum:
Bestemd voor (functie(s)): artsen, praktijkmedewerkers
Doel: zeker stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit protocol is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

 

1. Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

 1. Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor die doeleinden gebruikt waarvoor ze zijn verzameld;
 2. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;
 3. Doeleinden zijn:

-          gebruik in het kader van de te verlenen huisartsenzorg;

-          gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;

-          ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem;

-          andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

2. Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens en erfelijke gegevens

     a)    Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van onderstaandevoorwaarden is voldaan:

-          de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;

-          verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;

-          verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;

-          verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

b)   Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij: een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert.

3. Organisatie van de informatiebeveiliging

V&V Huisartsen heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld:

 1. Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding;
 2. Medische gegevens worden minimaal vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
 3. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk;

Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.,

 1. Van de patiënten die overgaan naar een andere huisartsenpraktijk wordt het medisch dossier beveiligd elektronisch verstuurd via Zorgmail of in geval de nieuwe huisarts ook Medicom heeft overgezet op de Medicomcode van de nieuwe huisarts. Indien de nieuwe huisarts geen gebruik maakt van Zorgmail wordt het dossier uitgeprint. Dit wordt niet aan de patiënt of een verwante meegegeven. Het papieren dossier en het uitgeprinte elektronische dossier wordt aangetekend verstuurd naar de nieuwe praktijk.
 2. De praktijk beschikt over een beveiligde internetverbinding. De verbinding maakt communicatie tussen zorgverleners mogelijk op een veilige en betrouwbare manier.
 3. Onze HIS (huisartsen informatie systeem) leverancier Pharma Partners (beheerder van data) heeft een geheimhoudingsverplichting en zorgt voor een beveiligde netwerk. Dit is benoemd in artikel 9 van algemene voorwaarden van Pharma Partners.

 

4. Rechten van de patiënt

 1. De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem of haar zijn verzameld en verwerkt;
 2. De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen;
 3. De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn;
 4. De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 5. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;
 6. Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk;
 7. Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats;
 8. Het vernietigen van medische gegevens gebeurt d.m.v. een papierversnipperaar of via een archief vernietigingsbedrijf;
 9. Privacy gevoelige gesprekken worden zoveel mogelijk in een afgesloten kamer gevoerd;
 10. De balie van de assistente is afgesloten d.m.v. een glazen schuifraam. In de wachtkamer wordt muziek gedraaid om de gehorigheid van de backoffice te beperken.

5. Samenwerkingen overige instanties

Inschrijving op naam (ION) Huisartsen in Nederland hebben samen één database gemaakt waarin staat wie bij welke huisarts is ingeschreven.
Uw naam, verzekeringsnummer, geboortedatum en Burgerservicenummer zijn gekoppeld aan de naam en unieke zorgverlenerscode van uw eigen huisarts en die van uw zorgverzekeraar. Er staat geen medische of andere vertrouwelijke informatie in.

Alleen mensen die daarvoor bevoegd zijn, mogen werken met de ION database. Voor toegang is een speciaal certificaat nodig. De gegevens worden op een veilige manier verstuurd.

Kijk voor meer informatie op www.inschrijvingopnaam.nl

LSP (landelijk schakelpunt)

Zorgverleners (huisartsen, apothekers, medisch specialisten) maken gebruik van een regionaal netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners in hun regio: de zorginfrastructuur van het LSP. Via dit netwerk kunnen zij de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvragen én een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Als u toestemming geeft, registreert uw huisarts of apotheek dit in uw dossier. Daarna meldt hij bij het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw gegevens opvragen via het LSP. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Als u nog geen toestemming hebt gegeven of uw toestemming intrekt, zijn uw medische gegevensnietbeschikbaar via het LSP.

Zorgverleners die gebruikmaken van het LSP, zoals een apotheek, een waarnemend huisarts (of in de toekomst de medisch specialist), kunnen bepaalde medische gegevens over u opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Zij zien dan uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht. Daarnaast kunnen ze een overzicht zien van de medicijnen die u gebruikt.    

Zorgverleners krijgen alleen toegang tot het LSP als zij gebruik maken van een UZI-pas. De UZI-pas bevat de elektronische identiteit van de pashouder en de relatie van de pashouder met de abonnee (huisartsenpraktijk). Het is net als het reguliere paspoort een belangrijk, persoonsgebonden ‘’waardedocument’’.              

Publicatie privacyreglement

           Dit privacyreglement van V&V Huisartsen treedt in werking op 1 mei 2015 en is gepubliceerd op de website van de praktijk.